14/04/2016

Dim rhyfedd fod gan bobl Cymru llawer mwy o ddiddordeb yn refferendwm yr UE na’r etholiad i’r Senedd 5 Mai

Mae llai na 5% o bobl yng Nghymru yn darllen papur newydd Cymraeg 

Darllenir y Daily Mail yn fwy rheolaidd gan bedair gwaith fwy o bobl yng Nghymru na'r Western Mail

Er fod darlledwyr yng Nghymru yn cyrraedd cyfran lawer mwy o bobl na’r papurau newydd yng Nghymru - mae raglenni newyddion Llundain yn tra-arglwyddiaethu fel mae y papurau newydd sy'n seiliedig ar Loegr yn ei wneud

Ar 5 Mai, fydd etholiad ar gyfer y Senedd (Cynulliad Cenedlaethol Cymru) a hefyd ar gyfer Comisiynwyr Heddlu a Throseddu. Yna ar 23 Mehefin bydd cynnal y refferendwm ar aelodaeth y Deyrnas Unedig (DU) o'r Undeb Ewropeaidd (EU).

Mae’r lefelau diddordeb a adroddwyd hyd yn hyn yn dipyn uwch ar gyfer y refferendwm yr UE, yr iselaf ar gyfer etholiadau Comisiynwyr Heddlu ac ar gyfer yr etholiad i’r Senedd dim ond 60% dangos diddordeb amlwg.

Lefel o ddiddordeb
Cynulliad
CSP
Refferendwm yr UE
Tipyn/gweddol
59
31
82
Ychydig iawn/Dim
38
64
15
Dim yn gwybod
3
4
3
Ceir rhai gwahaniaethau yn niddordeb cefnogwyr y gwahanol bleidiau:

Lefelau diddordeb yn y refferendwm yr UE ar eu huchaf ymhlith cefnogwyr UKIP a'r Ceidwadwyr cefnogwyr – ond mae hyn i’w ddisgwyl oherwydd bod cefnogwyr y ddwy blaid y mwyaf tebygol i bleidleisio o blaid gadael yr Undeb Ewropeaidd.

Hefyd nid yn annisgwyl yw’r ffaith mae cefnogwyr Plaid Cymru sydd a’r diddordeb mwyaf yn etholiad Senedd a'r cefnogwyr UKIP gyda’r diddordeb iselaf.

Mae'n syndod bod y lefel o ddiddordeb yn yr etholiadau hyn ymhlith cefnogwyr y Democratiaid Rhyddfrydol yn is na'r holl bleidiau eraill heblaw am yr etholiad ar gyfer y Senedd, lle mae'n uwch na'r cefnogwyr UKIP ac ar yr un lefel ag y Ceidwadwyr. Nid yw’r post hwn yn cynnwys y lefelau am ‘ddim yn gwybod’ ond un y pôl piniwn mae canran uchelaf ymysg cefnogwyr Democratiaid Rhyddfrydol ac yn uwch nag unrhyw un o'r pleidiau eraill.

Llafur:
  Lefel o ddiddordeb
Cynulliad
CSP
Refferendwm yr UE
  Tipyn/gweddol
72
38
88
  Ychydig/Dim o gwbl
27
59
11
Ceidwadwyr:
Lefel o ddiddordeb
Cynulliad
CSP
Refferendwm yr UE
Tipyn/gweddol
69
41
96
Ychydig iawn/Dim
31
59
4
Plaid Cymru:
Lefel o ddiddordeb
Cynulliad
CSP
Refferendwm yr UE
Tipyn/gweddol
81
35
90
Ychydig iawn/Dim
19
62
9

UKIP:
Lefel o ddiddordeb
Cynulliad
CSP
Refferendwm yr UE
Tipyn/gweddol
60
36
94
Ychydig iawn/Dim
38
62
5
Democratiaid Rhyddfrydol:
Lefel o ddiddordeb
Cynulliad
CSP
Refferendwm yr UE
Tipyn/gweddol
69
27
85
Ychydig iawn/dim
24
65
7


Dros 60% yw hyn i gyfrif am bron i 40% o bobl Cymru yn cael ei Roedd naill ai 'yn iawn' neu 'ddim o gwbl' o ddiddordeb yn yr etholiad Senedd ac ar gyfer y Comisiynwyr Heddlu a throseddu yn ei helpu?

Er syndod mae llai na 5% o bobl yng Nghymru yn darllen papur newydd Cymraeg, ac mae ffigurau yn dangos fod pedair gwaith yn fwy o bobl yng Nghymru yn darllen y Daily Mail yn darllen mwy rheolaidd na’r Western Mail.

Er mae'r Western Mail sydd yn gwneud y sylw mwyaf cynhwysfawr o’r Senedd, mae’r   yr arolwg yn datgelu fod llai na 4% yn ei ddarllen yn rheolaidd Pan ofynnwyd iddynt  enwi eu prif bapurau newydd dim ond 1% yn unig o ymatebwyr a enwodd y Western Mail.
I fod yn deg mae’r deunydd o newyddion ar-lein wedi tyfu'n gyflym - Walesonline, Daily Post.co.uk, South Wales Evening Post ac yr Argus.

Mae papurau newydd a gynhyrchir yn Lloegr yn cyrraedd cyfran lawer iawn uwch o  bobl yng Nghymru.

Mae’r Daily Mail bron ddeg gwaith yn fwy tebygol o gael eu henwi fel prif bapur newydd dyddiol ac yn cael ei darllen yn rheolaidd gan bedair gwaith yn fwy o bobl yng Nghymru na’r Western Mail. Darllenir y Guardian gan 10%, y Sun a’r Mirror gan tua 6% yr un, y Telegraph a'r Times gan ryw 5% yr un.

Heb os does dim rhyfedd nad ydy gwleidyddiaeth y Senedd yn cael lawer o sylw gan bobl Cymru.

Mae darlledwyr yng Nghymru, ar y llaw arall, yn cyrraedd cyfran uwch o lawer o bobl na'r papurau newydd.

BBC Wales Today a ddefnyddir yn fwyaf eang ar gyfer newyddion, gyda 37% o bobl yn gwylio yn aml. Yna ITV Wales at Six a BBC Radio Wales yn yr ail a'r trydydd mwyaf poblogaidd, gyda 17% a 13% yn y drefn honno o bobl yng Nghymru yn rheolaidd yn gwylio.
Hefyd canfu'r arolwg fod 11% yn dibynnu ar y rhyngrwyd ar gyfer newyddion - boed ar-lein safleoedd neu blygiau a Twitter, gyda 27% yn defnyddio Facebook.

Ond newyddion eang y DU yw ffynhonnell allweddol ar gyfer pobl Cymru newyddion

Megis gyda’r papurau dyddiol prif gyfrwng y newyddion ydy BBC News at Six sydd yn cael eu gwylio gan bron i 37% o'r ymatebwyr yn rheolaidd, tra mae 30% o bobl yn gwrando ar sianel BBC News yn hwyrach y nos. Mae newyddion min nos ITV, News at Ten a Sky News yn cael eu gwylio llai aml – 11% a 13% yn y drefn honno – ond maent yn dal yn ffynonellau allweddol o'i gymharu â newyddion arall a gynhyrchir yng Nghymru.

Ar ben hyn i gyd fe geir amrywiaeth eang o raglenni eraill sydd yn cario newyddion dyddiol neu wythnosol yn rheolaidd megis Daily Politics, Newsnight, Panorama, Question Time. Mae’r cyfan gyda'i gilydd mewn gwirionedd yn 'llethu' y darllediadau gan raglenni cynhenid yng Nghymru.

Wrth gwrs mae yn ofynnol, i wahanol raddau, i’r BBC ac ITV gynhyrchu rhaglenni am wleidyddiaeth a materion cyfoes yng Nghymru ond gan adael y rhain o'r neilltu a hefyd bwletin newyddion nos ITV, a darlledu BBC Cymru a gwasanaethau ar-lein, mae’r yr arolwg yn datgelu taw ychydig iawn o’r bobl sydd yn rheolaidd yn gwylio newyddion a gynhyrchir yng Nghymru.

Y drafferth ydy fel mae dadansoddiad yn dangos fod y newyddion am Gymru yn gyffredinol, a'r Senedd yn benodol, yn cynrychioli dim ond cyfran fach iawn o'r agenda newyddion. Ychydig bach, os rhoddir unrhyw sylw o gwbl, a sonnir am faterion Cymreig - oni bai wrth gwrs mae'n am chwaraeon neu bobl enwog ar y cyfan!

Hefyd canfu'r arolwg bod 11% yn rheolaidd yn dibynnu ar y rhyngrwyd ar gyfer newyddion – boed ar-lein safleoedd neu blygiau a Twitter, gyda 27% yn defnyddio Facebook.

Effaith ar wleidyddiaeth yng Nghymru

Wrth reswm mae’r cyfan yn cael effaith fawr ar etholiad y Senedd pan fod cyfryngau newyddion y DU, mae mor aml yn delio yn bennaf gyda  newyddion a digwyddiadau sy’n ymwneud â ‘pentref’ San Steffan. Er bod hyn i raddau yn naturiol yn anffodus ar adeg etholiadau yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon gan ei fod yn amlwg yn effeithio ar gyswllt pobl â materion ymgyrchu yn y gwledydd hynny.

Prin felly fod pobl Cymru yn dod i gysylltiad yn rhy reolaidd a newyddion am faterion Senedd, er gwaethaf y ffaith ei bod yn gyfrifol am feysydd polisi allweddol megis iechyd ac addysg. 

Diddorol yw sylwi i Arolwg y BBC 2014 , nodi fod  43% a 31% o ymatebwyr yn meddwl fod iechyd ac addysg yn gyfrifoldeb Llywodraeth y DU – dwy ardal fawr sydd dan reolaeth y Senedd!. Tra roedd 42% o bobl yn credu'n anghywir mai mater i’r Senedd oedd plismona.

Wrth gwrs, fel yr wyf wedi sôn nifer o weithiau, fe ellir dadlau hefyd fod trafodion y Senedd yn ddieithriad yn ddiffygiol o fywiogrwydd, mae yna ddiffyg  dadleuon wirioneddol  agored ac felly prin mae’n yn haeddu sylw yn y cyfryngau. Mewn geiriau eraill mae trafodion y Senedd yn llawer rhy aml yn ddiflas – mewn gwirionedd mae fel gwylio paent yn sychu!. 


Mae prif gynnwys y post hwn yn seiliedig ar erthyglau ac arolygon gan yr Athro Roger Scully a Stephen Cushion ym Mhrifysgol Caerdydd.