12/09/2018

Etholiad arweinyddol holl bwysig i aelodau Plaid Cymru ac o bosib i wleidyddiaeth Cymru

Etholiad arweinyddol Plaid Cymru yw un o’r datblygiadau pwysicaf yn y degawdau diwethaf i'r blaid ac o bosib i wleidyddiaeth Cymru yn gyffredinol ers datganoli.

Yn wir, bu'n flwyddyn o ymgyrchoedd mewnol i bleidiau Cymru.

Yn gyntaf oedd y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig, gyda Jane Dodd yn cael ei hethol yn arweinydd gyda 33% o’r 3000 aelod yn pleidleisio. Sylwebaeth drist ar blaid sydd ers sawl blwyddyn bellach yn cael trafferth gwneud unrhyw argraff ystyrlon ar dirwedd gwleidyddol Cymru - oni bai eich bod yn cynnwys cyfraniad Kirsty Williams AC yng nghabinet Llywodraeth Lafur Cymru, yn dosbarthu arian cyllideb Llafur.

Yna, UKIP Cymru, plaid mewn cyfnod cythryblus nid yn unig yng Nghymru ond ar draws y DU ers ychydig flynyddoedd, wedi ethol Gareth Bennett gyda 60% o'i 900 aelod yn cymryd rhan.

A’r wythnos hon, gyda 52% o’r aelodau’n pledleisio, cadarnhawyd Paul Davies fel arweinydd newydd y Ceidwadwyr Cymreig. Yn rhyfeddol, ni wnaeth y blaid ddatgelu nifer y pleidleisiau a fwriwyd i'r ddau ymgeisydd – rwy’n amau nad oeddent am ddatgelu nifer isel aelodau'r blaid yng Nghymru.

A chyn diwedd 2018 bydd Llafur Cymru hefyd yn ethol arweinydd newydd, gan benderfynu yn fuan a fyddant yn ddigon democrataidd i symud tuag at ddull pleidleisio un-aelod un-bleidlais yn yr etholiad mewnol. Mae'n anodd credu mai’r cwestiwn pleidlais un-aelod oedd un o'r rhesymau pam y ffurfiwyd yr SDP yn 1981! Mae gan Lafur oddeutu 100,000 o aelodau unigol ac aelodau cysylltiedig yng Nghymru.

Mae dau ymgeisydd wedi datgan diddordeb, ond byddai'r blaid yn elwa o ddewis ehangach, yn sicr pe bai yr aelodau profiadol Eluned Morgan a Huw Irranca-Davies ar y papur pleidleisio hefyd. Ond mae gan Lafur Cymru ffordd unigryw ac arbennig o gyrraedd y canlyniad 'cywir' yn ôl dymuniad y rhai sy’n rheoli grym yn y blaid.

Nawr, gadewch i ni drafod yr etholiad pwysicaf sy'n mynd rhagddo, sef cystadleuaeth arweinyddiaeth Plaid Cymru. Rwy’n dweud mai dyma’r pwysicaf gan fod gwleidyddiaeth Cymru angen ei adfywio, os nad eil ail-ddeffro, ac er y byddwn wrth fy modd yn gweld y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig yn codi o'u cwsg, mae'n amlwg mai Plaid Cymru fwy denamic a chynwysol sy’n ganolog i’r gwaith o wella democratiaeth wleidyddol yng Nghymru.

Mae yna dri ymgeisydd cryf, pob un â chryfderau a gwendidau.Mae Leanne Wood, yr arweinydd ers 2012 ac mae wedi cael uchafbwyntiau ac isafbwyntiau. Yn Hystings teledu arweinwyr Etholiad Cyffredinol 2015 roedd hi'n ddigon effeithiol ac roedd ei buddugoliaeth yn etholiadau’r Cynulliad yn y Rhondda yn drawiadol. Ond rwy’n credu ei bod wedi cyrraedd pwynt sy'n wynebu pob arweinydd yn ei amser - efallai fod Leanne wedi pasio ei ‘dyddiad gwerthu’ gwleidyddol. Mae hyd yn oed ei pholisiau yn perthyn i oes wahanol, yn agosach at Brydain ganoledig fy ieuenctid na’r Gymru ddatganoledig!

Yna mae Adam Price, sy’n AC ers 2016, ond fu’n AS yn 2001 ac am ryw reswm na allaf ei ddirnad gamodd i lawr yn 2010. Efallai y gall rhywun daflu ychydig o oleuni ar hyn? Mae ganddo hefyd lawer o gryfderau, yn berfformiwr cryf, yn gwybod sut i ddal y penawdau a sydd a defnder i’w feddwl yn gyffredinol. Ond mae'n dueddol yn aml o ‘saethu o'r glun’ heb fod yn ddigon strategol – yn debyg i Boris Johnson sydd hefyd yn tueddu i saethu bwledi i bobman.

Yn olaf, mae’r newydd-ddyfodiad, Rhun ap Iorwerth, oedd â phrofiad cyfryngau a phrofiadau proffesiynol eraill cyn cael ei ethol yn AC yn 2013. Mae'n sicr yn gyfathrebwr a datblygwr polisi effeithiol, gyda'r gallu i apelio at gynulleidfa ehangach y tu hwnt i sylfaen pleidleiswyr presennol Plaid Cymru. Mae’n eithaf tebygol bod Rhun yn wleidydd mwy cynhwysol a fyddai'n gallu cynyddu aelodaeth Plaid Cymru o'i lefel isel presennol o tua 8,000 o aelodai, ar adeg pan mae gan yr SNP dros 125,000 o aelodau!

Nawr, dydw i ddim yn aelod o Blaid Cymru ond petawn i, dyma rai o'r cwestiynau allweddol y byddwn i'n gofyn i fy hun:

1. Pa un o'r tri fyddai'n cynnig toriad clir gyda'r gorffennol, gan gynnwys yr 'arbrawf sosialaidd' ar y chwith, a gynigir gan Leanne ac Adam? Cofiwch ddatganiad enwog Adam 'Roeddwn i'n sosialydd cyn dod yn genedlaetholwr'. Mae'n amlwg i mi fod eu gwleidyddiaeth yn eithaf tebyg. Mae gan Rhun hefyd werthoedd ar y chwith, ond mae'n ymddangos bod ganddo sylfaen ehangach i'w wleidyddiaeth.

2. Ai parhau â pholisïau 'Labor lite' yw’r ffordd ymlaen? Mae hyn wedi gweld y blaid yn aros yn llonydd. Gyda Llafur dan arweiniad Corbyn, bydd Plaid Cymru yn ei chael hi'n anodd cymryd pleidleisiau oddi arnynt ledled Cymru. Dangosodd yr etholiadau Cyffredinol a Chynulliad diwethaf hynny yn glir -  daeth Llafur o fewn llai na 100 o bleidleisiau o ennill sedd Arfon, gyda Hywel Williams AS yn cadw ei sedd, o drwch blewyn ...

3. Sut mae Plaid Cymru yn torri allan o'r cylch y mae wedi bod ynddo ers 1974? Bryd hynny, derbyniodd 174K o bleidleisiau ar gyfer etholiadau San Steffan, gan aros tan 2001 i gyrraedd ei lefel uchaf o 195K, cyn llithro i lawr - ar wahân i welliant bach yn 2015 (181K). O ran canran y pleidleisiau yng Nghymru, cafodd Plaid Cymru eu canlyniad sylweddol cyntaf yn 1970 (11.5%), yna’i chael yn anodd trwy gydol yr 1980au, gan gyflawni eu perfformiad gorau yn 2005 (12.6%), yna mynd lawr i 10.4% yn 2017.

Ar gyfer y Senedd, y flwyddyn orau o gryn bellter oedd 1999, gyda 17 AC a thua 28% o'r bleidlais. Fe welwyd adferiad da dan Ieuan Wyn Jones yn 2007, ond erbyn 2016 eu cyfran o'r bleidlais oedd 20% a dim ond 12 AC a etholwyd – ac mae dau ohonynt sydd ddim bellach yn swyddogol yn y blaid!

4. Sut mae'r blaid yn mynd i'r afael â'r cwestiwn 'annibyniaeth'? Mae nhw wedi osgoi hynny ers dyddiau Gwynfor Evans. Dychwelaf at hyn eto ...

5. Ac yn olaf, pa un o'r tri ymgeisydd fydd yn cynrychioli y 'newid clir a mawr sydd ei angen' gyda'r gallu i gyrraedd cynulleidfa ehangach? Yn wir, mae'n amser am arddull gwleidyddol fwy cynhwysol i Gymru gydag agenda radical a diwygiedig.

Rwyf am fentro i awgrymu mai’r unig ymgeisydd sy’n ateb y gofynion hyn yw Rhun ap Iorwerth, ac fe allai hyd yn oed fod yn wleidyddiaeth y gallwn i a phobl tebyg i mi gael fy nenu ato.

07/09/2018

Gwynoro yn 75 - cyfweliad Dewi LLwyd

Dewi Llwyd ar Radio Cymru yn holi Gwynoro am rhai agweddau o’i fywyd –

Magwraeth, y capel a’r pentref, gwleidyddiaeth, Cymru a mwy10/08/2018

Eisteddfod Genedlaethol Bro Myrddin Awst 9fed 1974

Araith Gwynoro

Mi ddes ar draws hen dap o'r araith uchod wrth glirio allan tŷ fy llysfam yng Nghefneithin a bu farw yn annisgwyl Mehefin 11 eleni. 'Roedd y tap mewn cwpwrdd a oedd fy nhad yn ei ddefnyddio a fu farw o yn 2004.

Pan welais y tap mi ddeallais go fuan beth oedd.Cofiais wedyn am ei fodolaeth ond ynghanol bwrlwm gwleidyddol yr Hydref y flwyddyn honno anghofiais bob peth amdano.

Ta beth mi es a'r tap i gwmni sain yn Llangennech sef 'sonic-one' (www.sonic-one.co.uk), sydd gyda adnoddau da iawn a throsglwyddwyd y tap i CD a hefyd fideo. Byddaf yn defnyddio stiwdio Tim Hamill lled amal o hyn ymlaen.

Dyma'r cynnyrch.Mewn ychydig ddyddiau ysgrifennaf yn y blwg nesaf am y twrw a greuwyd gan Plaid Cymru oherwydd i mi gael fy newis gan Bwyllgor Eisteddfod Bro Myrddin i fod yn Lywydd y Dydd a hefyd adroddiad am yr araith yn y Western Mail y dydd dilynnol.

24/05/2018

Arglwydd Elystan Morgan yn trafod gyda Gwynoro ail enwi Pont Hafren, Preswylfa Brenhinol yng Nghymru a Rod Liddle

Ail-enwi Pont Hafren

Gyda thua 40,000 wedi llofnodi deiseb yn erbyn y cynnig gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru i ailenwi Pont Hafren - Pont Tywysog Cymru - 

dyma'r Arglwydd Elystan Morgan yn ymateb.

Mae'n ateb cwestiynau atebion fel pam y daeth cynnig o'r fath a pham y cafodd Llywodraeth Cymru ei gydnabod yn y bennod gyfan;


Beth mae'n ei ddweud am arweinwyr gwleidyddol yng Nghymru a pha arwyddocâd yw'r ailenid arfaethedig y porth hwn i Gymru.
a llawer mwy yn cynnwys dyfynnu o Shakespeare  Henry 1V  am wrthryfel Owain Glyndŵr.

Yn trafod astudiaeth gan Gorwel yn argymell Preswylfa Frenhinol yng Nghymru.

Mae Elystan o'r farn nad yw cynnig o'r fath yn ein codi ni fel gwlad a chenedl o gwbl;
Yn ein hatgoffa o'r Ddeddf Uno, a'r ymdrech i ymgymryd â bywyd cyfan Gymru gan y Goron;
Yn gweld y syniad fel gweddillion imperialaidd sydd wedi'i ymgorffori yn nyfnder bywyd y genedl;Yn ystyried beth yw Cymru, ble a paham y mae'r syniadau hyn yn dod i'r amlwg ac o dro i dro;
Yn olaf, beth am yr honiad y bydd y breswylfa yn dod â thwristiaid i Gymru ac yn hybu ein heconomi

Dyma'r fideo olaf yn y gyfres ddiweddaraf  - ynglŷn â Rod Liddle 

Dywedodd Liddle yn gynnar ym mis Ebrill ar y mater o ailenwi Pont Hafren -

'Mae'r Cymry, neu rai ohonynt, yn cwyno bod pont y draffordd sy'n cysylltu eu cymoedd glawiog a'r byd cyntaf i'w ailenwi. Byddai'n well ganddynt iddi gael ei alw'n rhywbeth annhebygol heb unrhyw enwogion go iawn, megis Ysgythgymingwchgwch Bryggy. Gadewch iddyn nhw fod. Cyn belled â'i bod yn caniatáu i bobl fynd allan o'r lle ar eu hinion.';Dyma ymateb Elystan - ei fod yn ystyried Liddle fel 'gwrthrych o drueni a dirmyg' gan gynnwys ei gynghori i 'ddysgu ychydig'. Yna, mae yn cynnig ymadrodd cofiadwy ar y 'cobwebs of imperialism' ac yn dyfynnu geiriau Kipling i'r Iwerddon 'Beth maent yn eu gwybod o Loegr mai dim ond Lloegr sy'n gwybod' gan wrthdroi hynny mewn perthynas â Chymru.

26/01/2018

Gwynoro yn dychwelyd nol i’w Sianel yn 2018. Yma yn trafod Brexit

Trin a thrafod  y tair wythnos gynta o’r flwyddyn.

Siarad am David Davis yn dweud fod yr Undeb Ewropeaidd yn cynllunio ar gyfer 'Dim Del'.  Ond does dim syndod - pwy sydd wedo dweud ers blwyddyn fod ' dim del yn well na del wael'? - wrths gwrs Mrs May.

Yna yn yr Almaen Davis a Hammond yn dweud wrth busneswyr yno - 'dwedwch wrthym beth i chi am'. Ond dim y nhw sy'n gadael. Problem Llywodraeth Mrs May yw.

Yna Arlywydd Macron yn dweud yn eglur wrth Mrs May os ydych am gytundeb tebyg i nawr bydd rhaid derbyn telerau y Farchnad Sengl. 


Trafod nifer o bethau eraill hefyd.

21/01/2018

A byddai Pont Boris i Calais yn gweithio?

‘’ AA’’?

‘’Helo, Helo ‘rwyf ar y bont tua milltir ar ddeg o Calais’’

Yn fy nyddiau pan yn swyddog ymchwil a chysylltiadau cyhoeddus i’r Blaid Lafur yng Nghymru 1969-70 ar ddiwrnodau hyfforddiant yn Transport House Llundain yn aml ‘roeddwn yn clywed bod darlun yn aml iawn yn werth llawer mwy na mil o eiriau. 

Wel, beth am hyn?Derbyniodd y modurwr croesant y neges hon yn ôl"Rydym yn flin iawn, mae ein synwyryddion yn canfod bod eich neges yn dod o ychydig heibio'r pwynt hanner ffordd. Ers Brexit ‘dydyn ddim yn darparu unrhyw wasanaethau ar gyfandir Ewrop. Byddwch yn gorfod cysylltu â gwasanaeth Ffrengig. Lwc dda "

04/01/2018

Tony Blair : ‘What We Now Know’, what we have learnt about Brexit since 23rd June 2016.

Er yn Saesneg credaf fod i werth cyhoeddi'r erthygl hwn gan Tony Blair yn fy mlog Cymraeg. Mae yn gyflwyniad i adroddiad llawnach mae Global Institute wedi'i gyhoeddi. Ceir linc i'r adroddiad llawn ar y diwedd.

No one disputes the 2016 vote. And no one disputes that if it stands as the expression of British opinion, we will leave.

The issue is whether as facts emerge, as the negotiation proceeds and we have clarity over the alternative to present membership of the EU, we have the right to change our mind

I would like the Labour Party to be on the high ground of progressive politics, explaining why membership of the European Union is right as a matter of principle, for profound political as well as economic reasons. 

If we do leave Europe, the governing mind will have been that of the Tory right. But, if Labour continues to go along with Brexit and insists on leaving the Single Market, the handmaiden of Brexit will have been the timidity of Labour. 

Make Brexit the Tory Brexit. Make them own it 100%.

Image result for tony blair images2018 will be the year when the fate of Brexit and thus of Britain will be decided. 2017 was too early in the negotiation. By 2019, it will be too late.
Realistically, 2018 will be the last chance to secure a say on whether the new relationship proposed with Europe is better than the existing one. And to insist that the ‘deal’ contains the necessary detail to make the say meaningful.

I make no secret of my desire that Britain stays in the European Union.

This is the most important decision we have taken as a nation since the Second World War. It decides the destiny and fortunes of our children for years to come. And I believe passionately that by exiting the powerful regional bloc of countries on our doorstep, to whom we are linked physically by the Channel Tunnel, commercially by the Single Market, historically by myriad ancient ties of culture and civilisation, and politically by the necessity of alliance in an era which will be dominated by the USA in the West and China and India in the East, we are making an error the contemporary world cannot understand and the generations of the future will not forgive.

But the campaign in the first instance is not to reverse the decision; but to claim the right to change our minds once we see the terms of the new relationship.

No one disputes the 2016 vote. And no one disputes that if it stands as the expression of British opinion, we will leave.

The issue is whether as facts emerge, as the negotiation proceeds and we have clarity over the alternative to present membership of the EU, we have the right to change our mind; whether the ‘will of the people’ – this much abused phrase - is deemed immutable or is permitted to mutate as our perception of reality becomes better informed. 

When we voted in 2016, we knew we were voting against our present membership of the European Union, but not what the future relationship with Europe would be.

It was like having a General Election in which the question is ‘Do You Like the Government’? If that were the question, few incumbent Governments would be re-elected.

Once we know the alternative, we should be entitled to think again, either through Parliament or an election or through a fresh referendum, which will, of course, not be a re-run of the first because it will involve this time a choice based on knowledge of the alternative to existing EU membership.

Over the past months the Brexit landscape – hitherto obscured in the fog of claim and counter claim – is being illuminated.

We have now had the Budget prediction that, due to Brexit, economic growth is going to be below expectation not just this year but averaging 1.5% for the next 5 years in a row. This has not happened for over 30 years. This is in addition to the fall in our currency, fall in living standards and now the first falls in employment.

Concomitant with that was the admission that we would have less and not more to spend on the NHS and that, for the next years at least, we will not be getting money back from Europe but, rather, giving a large sum to it.

Then there was the Northern Ireland negotiation. The claim the issue is now ‘resolved’ is risible. It is merely postponed. Instead, the negotiation revealed the nature of the real choices we face and the tension at the heart of the Government’s negotiating position.

In essence, there are 4 options in approaching the Brexit negotiation:

1.    To re-think and stay, best done in a reformed Europe, where we use the Brexit vote as leverage to achieve reform.
2.    To exit the political structures of the EU, but stay in the economic structures ie the Single Market and Customs Union.
3.    To exit both the political and the economic structures of Europe but try to negotiate a bespoke deal which recreates the existing economic benefits and keeps us close to Europe politically.
4.    To exit both structures, to make a virtue of leaving, to negotiate a basic Free Trade Agreement and market ourselves as ‘Not Europe’.

Here is the rub: all the last three options are Brexit. But they have vastly different impacts and outcomes.

The Government has ruled out option 2, is seeking to negotiate option 3, but a substantial part of the Tory Party is prepared to go for option 4.
The problem with option 3 is that this is simply not negotiable without major concessions which make a mockery of the case for leaving.
The problem with option 4 is that it would involve significant economic pain as we adjust our economy to the new terms of trade.

It is absurd to say that it is undemocratic to demand that the people be free to have a say on what the final deal is, given the wide disparity in the forms of Brexit and their consequences.

How can we assess the true ‘will of the people’ before we know what the alternative to present EU membership looks like given that the alternatives have such different effects?

Northern Ireland is a metaphor for the central Dilemma of this negotiation: we are either in the Single Market and Customs Union; or we will have a Hard Border and Hard Brexit.

It is the difference between the status of Norway and that of Canada. In the Norway case, there is full access to the Single Market but with its obligations, including freedom of movement.

In the case of Canada, there is a standard Free Trade Agreement (FTA) with considerable easing of trade in goods but with border checks and without anything like the services access of the Single Market.

This really is a zero sum game: the nearer the Norway option, the more the obligations; the nearer the Canada option, the less the access.
It is not a matter of who is the toughest negotiator. The Dilemma flows naturally from the way the Single Market was created. It is a unique trading area with a single system of regulation and a single system of arbitration namely the ECJ.

The whole point of it is that it is not a FTA. It is qualitatively different.
So there is no way you can say I want to be out of its rules, but in its advantages.

The Single Market is one game; a Free Trade Agreement (FTA) is another.

Think of it in this way. Suppose the English FA wants to arrange a football match with France.  There are many things to negotiate about: the venue, the timing, the price of the tickets etc. But suppose the FA then said to their French counterparts, we also want to negotiate whether we have 15 players on our team not 11. The French would say sorry but you have the wrong address, talk to the Rugby Federation.

Yet this seems to be the negotiating position of the Government.

David Davis asserts we will leave the Single Market and Customs Union but replicate ‘the exact same benefits’ in a new FTA.

Boris Johnson talks of diverging from Europe’s regulation but having frictionless border trade and full access to Europe’s services market.

The PM insists we will have the most comprehensive trade deal ever, weirdly forgetting we already have it.

Philip Hammond is arguing for close alignment to Europe after Brexit.

Meanwhile Liam Fox is cheerfully talking up the trade deals we will make once we are out of the Customs Union and away from that alignment.

Of course the FTA can be far reaching, though the more it covers the more complicated the negotiation and the greater the regulatory alignment. But it can never replicate the ‘exact same benefits’ of the Single Market; not without obedience to its obligations and regulation.

The concessions we were rightly forced to make in respect of Northern Ireland express and expose the Dilemma.

If we want freedom of movement of people across the border on the island of Ireland, we can do it but only by effectively abandoning border controls on migration. So someone could move from mainland Europe to Dublin to Belfast to Liverpool without any check.

It is often said by Brexiteers that Norway and Sweden don't have a hard border for the movement of people. It is true. But that is because Norway is part of the Single Market; and so accepts freedom of movement.

In any event, it is now virtually conceded that Britain needs the majority of the European migrant workers and as our study shows, Brexit is already seriously harming recruitment in vital sectors, including the NHS.

If we want free movement of goods, then Northern Ireland will have to be in a relationship with the EU where the rules of the Customs Union still apply.

But if we do that, then how can the UK be out of it?

This is the conundrum we will face across the board. How will financial services and other sectors be able to trade freely in Europe without regulatory alignment?
Suppose Europe even agrees to do this on a ‘pick and choose’ basis, the ‘alignment’ they will demand will be alignment with Europe’s rules.
And how will disputes in these circumstances be arbitrated other than through the involvement of the ECJ?

Once this central Dilemma becomes manifest during the negotiation, the split in the Government will re-emerge.

The PM will still be in favour of Option 3, making the concessions and trying to present them as consistent with ‘taking back control’. The true-believer Leavers will recognise the concessions contradict the essential reasons for leaving and will be in favour of then moving to option 4.

The British Civil Service is – or at least was in my time- probably the best in Europe. The problem isn't with the negotiators but with the negotiation.

The risk is that we end up with the worst of all worlds. We muddle along, alternating between options 3 and 4, depending on what part of the Tory Party is in the ascendency, try to ‘leave’ without really leaving, with a patchwork of arrangements which allows the Government to claim Brexit has been done; but which in reality only mean we have lost our seat at the table of rule-making.

This would be a grim outcome for the country.

And it is where the Labour Party faces its own challenge.

I would like the Labour Party to be on the high ground of progressive politics, explaining why membership of the European Union is right as a matter of principle, for profound political as well as economic reasons.

I disagree with our present position strategically.

But even tactically, it is mistaken.

First, because the Labour Party is saying that we too would do Brexit, we cannot attack its vast distractive impact. Labour could mount such a powerful assault on the Government’s record from the appalling state of the NHS to crime, which through neglect and failure to support the police is on the rise again, if we were saying to the country: here's the agenda which could be delivered for the people were not for the fact that all the energies of Government and substantial amounts of cash are devoted to Brexit.

And, second, it puts us in a vulnerable position when the Government concludes ‘the deal’ some time in 2018.

My bet is that the Government will try to negotiate an agreement which leaves much detail still to negotiate, because there is no way round the Dilemma. They will bank some low hanging fruit possibly e.g. tariff free access for goods (leaving for later non tariff issues). For Europe since they have a whacking great surplus with Britain on goods, this is a no-brainer.

But on access for services, which have driven most of our export growth over the last 20 years, are 70% of our economy, and where we have the surplus, we will be blocked without major concessions. Unless the Government has found some miraculous way round the Dilemma, they will probably try to emulate the December Northern Ireland ‘agreement’ and have some general headings – more aspiration than detail - with a lot to negotiate after March 2019 during the transitional period where Britain will continue to abide by the rules of the Single Market.

The Government will then say it is this deal or no deal and Labour will be left arguing that they would be better negotiators. This isn't credible.

And here Labour has its own ‘cake and eat it’ phrases. The Shadow Chancellor says we will not be in ‘the’ Single Market but ‘a’ Single Market. The Shadow Industry Minister talks of keeping the benefits of the Customs Union agreements but still being free to negotiate our own trade deals.

This is confusing terrain on which to fight.

Far better to fight for the right for the country to re-think, demand that we know the full details of the new relationship before we quit the old one, go to the high ground on opposing Brexit and go after the Tories for their failures to tackle the country’s real challenges.

Make Brexit the Tory Brexit.

Make them own it 100%.

Show people why Brexit isn't and never was the answer.

Open up the dialogue with European leaders about reforming Europe, a dialogue they're more than willing to have now because they realise Brexit also damages Europe economically and politically.

At every PMQs nail each myth of the Brexit campaign, say why the Tory divisions are weakening our country - something only credible if we are opposed to Brexit not advocating a different Brexit, and challenge the whole farce head on of a Prime Minister leading our nation in a direction which even today she can't bring herself to say she would vote for.

If we do leave Europe, the governing mind will have been that of the Tory right. But, if Labour continues to go along with Brexit and insists on leaving the Single Market, the handmaiden of Brexit will have been the timidity of Labour.

This is the link to the full document