23/12/2017

Stori annifyr y Pasbort Glas, sy'n cynnwys Madam Brexit a Mistar Brexit

Mistar Brexit – Nigel Farage
Madam Brexit – Theresa May
 Ddydd Gwener 22 Rhagfyr 2017 cyhoeddodd Brandon Lewis, Gweinidog y Swyddfa Gartref y bydd y Llywodraeth yn ailwampio ein pasbort ar ôl Brexit yn Fawrth 2019 ac y bydd yr un newydd mor "uwch-dechnoleg a mwyaf diogel yr ydym erioed wedi gweld" yn medru gwrthsefyll twyll a ffugio. Ond hefyd i orfoledd mawr o fwrlwm cenedlaetholgar (Saeson) byddai'n dychwelyd ei liw i las.
Aeth Mr Lewis ymlaen i ddweud:
"Mae gadael yr Undeb Ewropeaidd (UE) yn rhoi inni gyfle unigryw i adfer ein hunaniaeth genedlaethol a ffurfio llwybr newydd ar gyfer ein hunain yn y byd"
Ar ddechrau'r 20fed ganrif y dechreuodd pasbortau fel y maent yn cael eu cydnabod heddiw ar gyfer eu defnyddio. Yr un fodern gyntaf ym Mhrydain oedd cynnyrch o Ddeddf Genedligrwydd Prydeinig a Statws Ail-lansia 1914 ond ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach o ganlyniad i gytundeb ymhlith Cynghrair y Cenhedloedd i safoni pasbortau, cyhoeddwyd y pasbort "hen Glas" enwog ym 1920. Ar wahân i ychydig o addasiadau arhosodd yn symbol cyson o deithio rhyngwladol hyd nes iddo ei ddisodli gan fersiwn Ewropeaidd gyda lliw Bwrgwyn yn 1988.
Felly, y pwynt cyntaf i'w nodi yw bod y lliw glas blaenorol i’r pasbort Prydeinig ei hun yn gynnyrch tramor, ac roedd hefyd ‘roedd rhaid pennu cynnwys Ffrangeg. Yn ogystal dros amser y DU cyflwynodd rhai nodweddion fiometreg i gydymffurfio â gofynion anhepgor fesâu Americanaidd.
Roedd y saga gyfan yn rhu cyffrous o lawer i Fistar Brexit a ddywedodd fod newid i basbort glas y "fuddugoliaeth ddiriaethol cyntaf", ac yn dwyn i ben y "sarhad"; ac yn fynegiant o ‘’ein mawredd cenedlaethol’’. Yn wir, aeth pellach
'' Ni allwch fod yn genedl oni bai fod gennych y symbol hwn ''
Ymatebais iddo:
'Nonsens llwyr. Mae Cymru a'r Alban yn Genhedloedd balch iawn ac nad oes angen pasbort ar eu pobl i gydnabod a deall eu cenedligrwydd'’
Beth bynnag gwyddom nawr, i Fistar Farage, mae'r pasbort glas ydy’r beth pwysicaf iddo fe hyd yma a bod mwy neu lai cwblhau cam 1 y negodon Brexit o ail bwys i’r hyn mae yn ei alw'r 'fuddugoliaeth ddiriaethol cyntaf' ar gyfer adael y UE. Ie’n wir nonsens llwyr!
Ond yn fuan ar ôl hynny fe fynnodd Madam Brexit ei hun frolio a haeru fod y pasbort glas yn wir yn 'eiconig'

Aeth ymhellach gan ddweud:

'Bydd pasbort newydd y Deyrnas Unedig (DU) yn fynegiant o ein hannibyniaeth a sofraniaeth – fel symbol ein dinasyddiaeth o genedl fawr a balch. Dyna pam yr ydym wedi cyhoeddi y byddwn yn dychwelyd at y pasbort eiconig ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd yn 2019.''.

Ar y Trydar ymatebais iddi:

'genedl fawr'? Mae yna bedair cenedl yn y DU.  Cymru yw fy ngwlad. Nid yw Prydain yn genedl' 

Ychwanegais hefyd:

'Mae'n gwbl gamarweiniol yn ogystal synio taw drwy adael y UE y medr Prydain newid lliw'r pasbort. Dim ond pennu geiriad y ddogfen wnaeth yr UE a rhai agweddau ar ei gynllunio. ‘Roedd ei liw yn fater i’r gwledydd yn unigol ac fe ellid fod Prydain wedi dewis lliw 'glas' ddegawdau yn ôl '' . Yn wir mae Croatia eisoes â phasbort glas!

Cofiwn fod y saga rhithdybiol hon mewn llinell hir o anwireddau a gafwyd ei mynegi a’i chyhoeddi yn y papurau tabloid a’r gwleidyddion gwrth – EU. Chi’n cofio am y ‘bananas heb eu plygu’, diwedd i 'selsig Prydain' a'r gwaharddiad ar blant wyth mlwydd oed chwythu balwnau.

Un o’r awduron amlwg oedd y person hollol ddigywilydd sydd nawr yn Ysgrifennydd Tramor, Boris Johnson, a ysgrifennodd amrywiaeth o anwireddau a ffeithiau cam arweiniol ac anghywir dros y blynyddoedd.

Bellach cynhaliodd Sky Data arolwg barn (sampl 1050) ar y Pasbort Glas ac o ganlyniad nodwyd fod y cyhoedd ym Mhrydain yn rhanedig ar bwysigrwydd cael lliw i’r pasbort fydd fel symbol o hunaniaeth genedlaethol.

Datgelodd yr arolwg:
-       Fod pedwar allan o bob deg o bobl yn meddwl ei fod yn ‘’symbol pwysig’’, tra teimlai 60 y cant nid ‘’yw'r mater yn bwysig.’’

-       Hefyd atebodd 29 y cant o’r rhai a arolygwyd ei fod yn "bwysig iawn" ond ‘roedd 44 y cant yn credu nad ‘’yw'n bwysig o gwbl’’.

-       Ymhlith pobl ifanc 18-34 oed ‘roedd 73 y cant yn meddwl ei fod yn ‘ddibwys’, tra bod 27 y cant yn dweud ei bod ‘yn bwysig.’

-       Arfarniad pobl 55 oed a throsodd oedd bod 53 y cant yn credu ei bod yn ‘’symbol pwysig’’ o hunaniaeth genedlaethol gyda 47 y cant yn dweud ei bod yn ‘’ddibwys’’


Dros y pedwar awr ar hugain diwethaf ‘roedd y wasg a'r cyfryngau cymdeithasol wedi cael eu gorweithio dros fater y pasbort glas.
Felly erbyn bore yma ‘roedd yn amlwg fod y Swyddfa Gartref ar y droed ôl ac o’r herwydd cadarnhawyd fod y DU yn wirfoddol wedi mabwysiadu meini prawf cyffredin y pasbort gan y Gymuned Economaidd Ewropeaidd blynyddoedd maith yn ôl. I’r gwrthwyneb wrthododd Croatia i newid lliw glas tywyll ei phasbortau nhw ar ôl ymuno'r UE yn 2013, gyda'r llywodraeth yn dweud pryd hynny "safbwynt yr UE yw nad oes dim rhwymedigaeth." i newid lliw.
Felly degawdau yn ôl gallai'r DU fod wedi gwneud yr un peth.

Dengys y digwyddiad ffôl hwn fod mater y pasbort glas yn fwy pwysig i’r llywodraeth na nifer o bethau eraill ac maent yn hollol fodlon i fasnachu lliw ein pasbortau heb boeni am golli gwarantu teithio syml, dim fisa a’r hawl i fyw a gweithio yn yr UE – heb sôn am y manteision economaidd ehangach sy’n deillio o fod yn aelodau o’r UE.